Næringslivet i Beiarn kommune

Landbruk
Landbruksnæringa er kommunens "hjørnesteinsbedrift" og kommunen er en typisk landbrukskommune. Dette setter sitt preg på både bosettingen og aktiviteten i bygda.
Det drives en småskala landbruksproduksjon, der de fleste gårdsbruk har inntekter utenom bruket. Kommunen har rike naturressurser som er til glede for både folk og fè.

Naturen brukes flittig til jakt, fiske og friluftsliv samtidig som den blir kultivert av jordbruket, skogbruket og beitedyra. Beiarelva er en attraktiv lakseelv som trekker folk og gir biinntekter til grunneierne. Ca 14 % av totalarealet (1225 km2) i kommunen er produktiv skog, av dette er 140 000 dekar drivbart. Ca 1 % av totalarealet er dyrka jord og beiter.

Bygda har ca. 350 landbrukseiendommer med ca. 450 eiere . De aller fleste er små bruk der jordbruksarealet leies bort til de som driver aktivt. Ca 1/4-del av eiendommene er i sjølstendig jordbruksdrift . Mange eiendommer eies av folk som bor utenfor bygda og det er lite salg av gårdsbruk på det frie marked. Eiendomsstrukturen vanskeliggjør effektiv drift både for jord- og skogbruket. De siste åra er det så smått kommet igang med tilleggsnæringer innen reiselivsvirksomhet, og en forventer høyere inntekter etter hvert fra utmarksnæringer.

Bygg/ anlegg og transport
I tillegg til landbruket har Beiarn et variert næringsliv med mange små bedrifter. Moldjord Bygg og anlegg er i vår målestokk ei hjørnesteinsbedrift og sysselsetter over 60 personer. I de andre bedriftene varierer tallet på ansatte fra en og opp til rundt ti. Det finnes også flere mindre maskinentrepenører og bedrifter som driver allsidig lastebiltransport. En bedrift driver "stort" med transport av melk for Tine Nord Norge.

Industri/ håndverk
Vi har en moderne snekkerfabrikk der hovedproduksjonen er dører og vinduer. Dessuten finnes byggmester, lefsebakeri og "hundekjørerverksted" med produksjon og salg av diverse hundeutstyr. Et stort antall personer driver produksjon av ulike husflidsprodukter.

Varehandel/ tjenesteyting
Bygda har tre dagligvarebutikker. En av butikkene selger i tillegg byggevarer, et bredt spekter av elektriske artikler, manufaktur , sportsartikler og har også storkiosk. Et servicecenter har bensinsalg, storkiosk, ølutsalg og autorisert bilverksted. I tillegg finnes bank, "post i butikk", blomsterbutikk, kiosk/ gatekjøkken, to frisørsalonger , staudeplanteskole og skomaker.

Reiseliv:
Flere bedrifter gir tilbud om overnatting og har også kafé med skjenkebevilling med alle rettigheter. Mange driver med utleiehytter i kombinasjon med gårdsdrift eller annen næring.

BeiarVekst AS - Din lokale Vekst-bedrift
Bedriftens formål er gjennom fabrikasjon og annen næringsvirksomhet å skape grunnlag for sysselsetning av yrkeshemmede. Nytt bygg på Trones brukes til kontor og produksjonslokale. Bedriften er eid av Beiarn Kommune og Bodø Industrier.
For mer info besøk hjememsiden vår her!

bilde bilde bilde bilde bilde bilde bilde bilde bilde bilde
For full oversikt kan du også laste ned PDF-fil her

Kontakt oss

Beiarn næringsforum
Trones Gamle Skole
8114 Tollå

Tel: 75 56 88 99
E-post: beiarnns@online.no