? Beiarn Næringsforum

Beiarn Næringsforum


FORMÅL - Næringsforum Beiarn skal samle næringsdrivende på tvers av bransjer til felles innsats for å styrke næringslivets omstillings- og konkurranseevne.

- Beiarn Næringsforum skal være et koordinerende organ for næringslivet i Beiarn og er en frittstående og selvstendig organisasjon.
- Forumet skal arbeide for en god og varig vekst og utvikling av næringslivet i Beiarn Kommune.
- Dette gjennom samarbeid, forståelse og prosjektarbeid medlemmene i mellom, og ved tiltak overfor myndigheter og øvrige instanser.

Følgende STRATEGIER gjelder for organisasjonens arbeid:


- Være lokalt høringsorgan i saker som naturlig hører inn under interessefeltet. Herunder være en interesseorganisasjon som i samarbeid med kommunale myndigheter skal medvirke til at næringslivet får best mulig rammebetingelser og utviklingsmuligheter.
- Utøve næringspolitisk engasjement og ta opp aktuelle saker av allmenn betydning.
- Bidra til kompetanseheving.
- Være bindeledd/kontaktpersoner for næringslivet og etablerere.
- Bidra til aktiv markedsføring av næringslivet i kommunen.
- Holde seg à jour med lover, regler og betingelser for næringslivet lokalt.

Vedtekter i Beiarn næringsforum


§3 ÅRSMØTE
-Årsmøtet er Beiarn Næringsforum sitt høyeste organ. Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år inne utgangen av mars måned. Medlemmene skal innkalles skriftlig med minst 14 dagers varsel.

-Med innkallingen skal følge: saksliste, årsmelding, revidert regnskap, budsjettforslag for kommende driftsår og innstilling fra valgkomiteen.

-Ekstraordinært årsmøte avholdes dersom styret fatter vedtak om det, eller minst 1/3 av registrerte medlemmer med stemmerett krever det.

-Alle medlemmer som har betalt serviceavgift, har også stemmerett. Hvert medlem har en stemme.

Årsmøtet behandler følgende saker:
1. Godkjenning av innkalling
2. Styrets årsberetning og revidert regnskap
3. Valg; styre og styreleder, revisor, valgkomite
4. Budsjett og arbeidsplan for kommende driftsår
5. Fastsetting av serviceavgift
6. Andre saker framlagt av styret

-Saker som medlemmene ønsker å ta opp på årsmøtet må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet.

-Det skal føres protokoll over årsmøtets forhandlinger.

§4 VALG
Årsmøtet velger styret i organisasjonen.
Styret består av seks (5) medlemmer med to (2) varamedlemmer. Varamedlemmene blir innkalt på alle møter.
Blant de valgte i styret velger årsmøtet leder. Leder velges for 1 år.
Styret velges for to år, og halvparten av styrets medlemmer fratrer etter ett år etter loddtrekning (ved første ordinære valg).
Det bør tilstrebes en spredning i ulike bransjer som er representert i styret.
I tillegg til styre velges revisor og valgkomite.

§5 STYRET
Styret konstituerer seg selv på første møte etter årsmøtet, og følgende funksjoner skal ivaretas; nestleder. Kasserer + sekretariatsfunksjon tillegges Frivilligsentralen. For øvrig er det opp til styret å oppnevne særfunksjoner.
Kommunen har observatørstatus i styret med tale- og forslagsrett.
Til å forplikte næringsforumet må minst to av følgende tre personer undertegne med signatur; leder, nestleder eller et styremedlem.

§6 MØTEVIRKSOMHET
Det skal avholdes minimum 4 styremøter pr. år.
Styret avgjør når medlemsmøter skal avholdes, dog skal det minimum avholdes 2 møter pr. år.
Styret foreslår plan for medlemsmøter overfor årsmøtet. Referat fra medlemsmøtene blir sendt ut til alle medlemmer.

§7 MEDLEMSAVGIFT OG ØKONOMI
Medlemsavgiften fastsettes hvert år av årsmøtet.
I tillegg kan det kreves inn ekstra avgift i forbindelse med deltakelse i konkrete prosjekter.
Det søkes kommunale tilskudd til driften av organisasjonen.
Kasserer disponerer forumets konti.

§8 VEDTEKTSENDRINGER
Endringer i disse vedtektene kan bare gjøres av årsmøtet.
Forslag til vedtektsendring skal være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet. Vedtekstendringer krever 2/3 flertall av avgitte stemmer og det forutsettes at minst 30% av de stemmeberettiga er tilstede.

§9 OPPLØSNING
Oppløsning av organisasjonen kan bare besluttes av ordinært årsmøte og da med minst 2/3 flertall av frammøtte medlemmer.
Forslag om oppløsning samt disponering av eventuelle eiendeler må være styret i hende minst 5 uker før årsmøtet.

Medlemmer i styret


Sverre Andersen (Styreleder)
Kari Anne Steinåmo, Styremedlem
Jan Helge Einan, Styremedlem
Trond Arne Solås, Styremedlem
Rune Guldahl, Styremedlem
Frank Einar Vilhelmsen, Varamedlem
Øyvind Sande, Varamedlem

Arbeidsplan 2017


 • Få liv i den lukka Facebook-gruppa: https://www.facebook.com/groups/491515174356923/

 • Kurs:
  - HMS-kurs for dgl.ledere i bedrifter. Samarbeid med HEMIS og Beiarn Kommune.
  - Kurs i bruk av facebook til markedsføring; forslag på Siri Berntsen som kurslærer.
  - Lokalt vertskapskurs i samarbeid med Reiselivsprosjektet.


 • Følge opp temakvelden om lærlinger og lærlingeplasser.
  - Danne et nettverk for bedrifter med lærlinger.
  - Tilby skoleelevene praksisplasser i skoletida

 • Oppfølging av handlingsdelen til Næringsplanen

 • Arbeide for bedre infrastruktur; mobildekning, bredband, pendlebåt, boliger m.m.

 • Oppfølging av samarbeidet med skolen om bl.a. næringsdag.

 • Arrangere 2 næringslivslunsjer (vår/høst).

 • Temakvelder.

Kontakt oss

Beiarn næringsforum
Trones Gamle Skole
8114 Tollå

Tel: 75 56 88 99
E-post: beiarnns@online.no